JUDr. Eva Vágnerová

Ověřování podpisů a osvědčování listin

V naší notářské kanceláři Vám v úředních hodinách na počkání ověříme pravost Vašeho podpisu (tzv. legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (tzv.vidimace).

Legalizace
Legalizací notář ověřuje, že určitá osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině uznala za vlastní. Notář neručí za správnost a pravdivost obsahu listiny, na níž podpis ověřuje! Při legalizaci je tudíž nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti.

Vidimace
Listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny. Prosíme klienty, aby s sebou do kanceláře nosili spolu s originálem listiny i její fotokopii, urychlí tím proces ověření.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření, které poskytne mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti České republiky, Na Děkance 3, 128 10 Praha 2.

Odměna notáře: 30,--Kč/1 podpis nebo 1 strana ověření + 20% DPH