JUDr. Eva Vágnerová

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být jak věci movité, tak nemovité, ale i jiná práva majetkové povahy.

Notář Vám může sepsat smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, evidovaným v katastru nemovitostí, zástavní právo pak vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Zástavy movitých věcí a nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí, u kterých musí být zástavní smlouva sepsána notářským zápisem, se evidují v Rejstříku zástav, neboť zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR.

V Rejstříku zástav lze dále u kteréhokoliv notáře zjistit, zda určitá věc (např. auto) je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě již zastavené věci.

Až si k nám půjdete objednat sepsání zástavní smlouvy, vezměte s sebou:

Zástavní smlouva k nemovitostem, evidovaným v katastru nemovitostí
viz doklady k sepsání smlouvy

Zástavní smlouva k věcem movitým a nemovitostem, neevidovaným v katastru nemovitostí

  • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
  • údaje o zástavci a zástavním věřiteli – jméno, r.č., bydliště
  • listinu, na základě které vzniká závazek, který bude zajištěn zástavní smlouvou
  • listiny, dokládající vlastnictví zástavy – kupní smlouva, faktury, technické průkazy, inventární soupis a jiné