JUDr. Eva Vágnerová

Převody nemovitostí

Tradiční činností notáře je jeho listinná činnost. Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí. Notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy, při jejím sepisování poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání, preventivně působí proti případným sporům a zároveň nabídne oběma stranám zajišťovací instituty.

V rámci této činnosti Vám nabízíme především sepisování smluv o převodu nemovitostí, např.: smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o zřízení či zrušení věcných břemen, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy atd.

Dále ke smlouvám nabízíme zajišťovací instituty, které zaručí zaplacení kupní ceny, jako např. úschova kupní ceny u notáře, zřízení zástavního práva k převáděné nemovitosti, dohodu se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu.

Standardními službami je převzetí zastoupení při řízení před příslušným katastrálním úřadem – to znamená, že zařídíme vše potřebné, aby vlastnické právo na základě námi sepsané smlouvy bylo vloženo do katastru nemovitostí a Vám už pak jen doručíme smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení vkladu.

Až si k nám půjdete objednat sepsání smlouvy, vezměte s sebou:

 • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
 • údaje o smluvních stranách – jméno, r.č., bydliště
 • nabývací tituly – tzn. listiny dokládající, jak převodce nemovitost nabyl, např.:
 • dědické usnesení
 • kupní či darovací smlouva
 • jiný dokladV případě, že převodce nebo dárce nemovitost stavěl:

 • doklad o nabytí pozemku
 • rozhodnutí Finančního úřadu o přidělení pozemku do osobního užívání
 • dohoda o zřízení práva osobního užívání
 • kupní smlouva, darovací smlouva, dědické usnesení
 • stavební povolení
 • kolaudační rozhodnutí
 • popř. rozhodnutí o přidělení čísla popisného
 • matriční doklady, prokazující příbuzenský vztahV případě darovací smlouvy jsou nutné pro prokázání příbuzenského vztahu mezi dárci a obdarovanými (např. rodné listy, oddací listy apod.)

K sepsání smlouvy je dále nutno doložit aktuální výpisy z katastru nemovitostí, které Vám však můžeme vyhotovit přímo v naší kanceláři.

Zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu či doložení jiných listin je vhodné zajišťovat až po poradě s notářem.