JUDr. Eva Vágnerová

Smlouvy o změně rozsahu společného jmění manželů, smlouvy o úpravě budoucích majetkových vztahů v manželství, tzv. předmanželské

Do společného jmění manželů patří majetek, který získali manželé společně nebo některý z nich během doby trvání manželství. Společné jmění manželů tvoří majetek i závazky.

Do společného jmění nepatří majetek získaný:
 • dědictvím
 • darem
 • restitucí
 • majetek sloužící osobní potřebě jednoho z manželů
 • majetek nabytý jedním z manželů za jiný majetek, který patřil pouze do jeho výlučného vlastnictví


Pokud se chcete odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete např. smlouvou o zúžení společného jmění manželů dosáhnout stavu, že dům, pořízený v době trvání manželství za společné peníze se stane výlučným majetkem jednoho z manželů. Nebo naopak smlouvou o rozšíření společného jmění manželů lze dosáhnout stavu, že se nemovitost, která byla nabyta jedním z manželů např. dědictvím a je tedy jeho výlučným majetkem, stane se společným majetkem obou manželů. Obdobně se mohou manželé dohodnout na způsobu nabývání majetku do budoucna. Účelem těchto smluv je řešení situací, které mohou negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry, např. podnikatelská rizika, nechtěné dědění majetku apod. Podobně se můžete dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě. Tyto smlouvy nepodléhají zdanění a lze je sepsat pouze notářským zápisem.

Až si k nám půjdete objednat sepsání smlouvy, upravující rozsah společného jmění manželů, vezměte s sebou:

po svatbě:
 • občanské průkazy nebo jiný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • nabývací listiny, prokazující vlastnické právo k majetku, který bude předmětem smlouvy – např. nabývací listiny k nemovitostem, technický průkaz, výpis z OR, živnostenský list aj.

před svatbou
 • občanské průkazy nebo jiný průkaz totožnosti
 • termín svatby
 • 2
 • nabývací listiny, prokazující vlastnické právo k majetku, který bude předmětem smlouvy – např. nabývací listiny k nemovitostem, technický průkaz, výpis z OR, živnostenský list aj.